MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

LOGO UE (2)

PROJEKT PN „NIE BĄDŹ SAMOTNY”

PROJEKT PN „NIE BĄDŹ SAMOTNY”

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje w okresie
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt pn. „Nie bądź samotny” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt pn.: „Nie bądź samotny” skierowany jest do mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. Projekt w pierwszej kolejności skierowany będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego oraz korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

W ramach projektu w okresie o 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. świadczone będą usługi opiekuńcze,
w tym celu planuje się zatrudnienie 3 opiekunów/ek, którzy obejmują wsparciem 12 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta Chełmży.

Uzupełniająco projekt przewiduje wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych. Działania skoncentrowane będą na niesieniu wsparcia w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz będą obejmowały ich otoczenie, co ma podnieść jakość życia osób niesamodzielnych i włączyć ich w miarę możliwości do życia społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest kompleksowy i nieodpłatny rozwój usług opiekuńczych dla 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie gminy miasta Chełmża, poszerzony o wachlarz działań wspierających.

Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, z czego 117 482,31 zł stanowi dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plakat