MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
  2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.


Zasiłek ustala się w wysokości:

nie niższej niż 50 % różnicy między:

  1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
  2. Kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie

Zasiłek zostaje przyznany:

  1. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych) do alimentacji
  2. W drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika tut. Ośrodka w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.