MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

NOWE ŚWIADCZENIE - DODATEK ENERGETYCZNY

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”, wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od dnia 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

 

Ustawowe trzy kryteria przyznania dodatku energetycznego to :

  • uprawnienie do dodatku mieszkaniowego,
  • zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny zostanie do dnia 30 stycznia danego roku.

Szczegółowe  informacje udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży – Pani Agnieszka Padusińska-Worytko w siedzibie Ośrodka przy ulicy Gen.J.Hallera 19, pok. nr 12, kontakt telefoniczny /56/ 675-30-85.