MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

PROJEKT PN. „NIE BĄDŹ SAMOTNY”

W ramach realizowanego projektu „Nie bądź samotny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w dniach - od 8 lutego 2018 r. do 11 lutego 2018 roku szkolenia. Szkolenia skierowane były dla 7 uczestników projektu – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenia prowadziła firma - Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych z siedzibą przy ulicy Św. Józefa 26 w Toruniu.

 

W dniu 8 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie „Zasady zdrowego żywienia oraz dietetyki”(6 godzin). Ww. szkolenie obejmowało następujące obszary tematyczne:

 

-  Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” (1 godzina),

 -  „Talerz zdrowego odżywiania” (1 godzina),

 -  „10 zasad zdrowego odżywiania” (1 godzina),

 -  „Nie tylko co jemy, ale też jak jemy” (1 godzina),

 - „Otyłość i nadwaga XXI wieku” ( 1 godzina),

 - „Owoce i warzywa fundamentem piramidy zdrowego odżywiania” (1 godzina).

 

W dniu 9 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie „ Pomoc przedmedyczna” (6 godzin).         Ww. szkolenie obejmowało następujące obszary tematyczne:

 

- „Postępowanie i bezpieczeństwo w miejscu wypadku” (1 godzina),

 - „Ocena stanu osoby poszkodowanej”   (1 godzina),

 -„ Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” ( 1 godzina),

 - „Pozycja boczna bezpieczna” (1 godzina),

 - „Inne stany zagrożenia, zdrowia i życia, omdlenia” ( 1 godzina),

 - „Padaczka, krwotoki, złamania, oparzenia, porażenia i urazy kręgosłupa” ( 1 godzina ).

  

W dniach 10-11 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie „ Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne oraz czynności opiekuńcze (16 godzin).       

 

Ww. szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

 - „Zaznajomienie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rolą opiekuna osoby niesprawnej i niesamodzielnej wymagającej wsparcia” ( 1 godzina),

 - „ Omówienie zespołu stresu opiekuna.  Formy  wspierania dla opiekuna” (1 godzina),

 - „Instytucje, organizacje wspierające opiekunów – gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie” (1 godzina),

 - „ Opieka nad przewlekle chorym – zespół stresu opiekuna” ( 1 godzina),

 - „ Jak pomagać choremu by zachował samodzielność” (1 godzina),

 - „ Stosowanie tzw. ułatwień z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego” (1 godzina),

 - „ Opieka nad przewlekle chorym lub niesprawnym – profilaktyka upadków”  ( 1 godzina),

 - „ Przystosowanie pokoju do potrzeb osoby niepełnosprawnej” ( 1 godzina),

 - „Opieka nad leżącym w domu. Omówienie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych”         (1godzina),

 - „ Kolejność wykonywanych czynności przy toalecie podopiecznego” ( 1 godzina),

 - „ Mycie podopiecznego w łóżku i w łazience” (1 godzina ),

 - „Jak prawidłowo wykonywać toaletę przeciwodleżynową – wykorzystanie produktów pomocniczych i kosmetyków” (1 godzina),

 - „Jak wspierać, dbać, ale nie wyręczać podopiecznego w codziennych czynnościach związanych z zaspokojeniem potrzeb” (1 godzina),

 - „Formy wspierania podopiecznego – organizowanie mu czasu wolnego, formy rehabilitacji” (1 godzina),

 -  „Techniki przemieszczania, nauka obsługi środków pomocniczych” ( 1 godzina).

 

Wszystkie szkolenia kończyły się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy szkoleń mogli zadawać pytania dotyczące indywidualnych przypadków oraz testem uzyskanej wiedzy. W każdym szkoleniu brało udział 7 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Wszyscy beneficjenci szkolenia otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

Projekt „Nie bądź samotny” zakłada zatrudnienie 3 opiekunki dla 12 osób niesamodzielnych, wymagających pomocy oraz działania wspierające dla opiekunów faktycznych i otoczenia osób niesamodzielnych ww. Zgodnie z zapisem regulaminu konkursu, w pierwszej kolejności beneficjentami projektu są osoby, których dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego określonego  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.    o pomocy społecznej oraz korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, w tym wkład finansowygminy miasta Chełmży wynosi 13.053,60 zł.

 

Fot. wykonała: Paulina Szreiber