„CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…..”

W dniu 16 grudnia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zorganizował spotkanie opłatkowe dla uczestników projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne  i rozwój usług opiekuńczych w Ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata   2014-2020.  

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się beneficjenci projektu, ich rodziny oraz zatrudnione w ramach projektu opiekunki (42 osoby). Spotkanie zaczęło się od własnoręcznego przygotowywania stroików świątecznych i ozdób choinkowych. W trakcie warsztatów było gwarnie i wesoło, każdy dumnie prezentował  samodzielnie wykonane ozdóbki. Na zakończenie warsztatów przygotowany został specjalny pokaz prac. Wszystkie stroiki i ozdoby były tak ładne, przygotowane starannie i z pełnym zaangażowaniem, że trudno było organizatorom tak naprawdę wybrać, która ozdoba jest najładniejsza.

Na zaproszenie odpowiedział także ksiądz z chełmżyńskiej parafii -  Marek Stacherski, który chętnie przyłączył się do zabawy.

W kolejnej części spotkania, ksiądz Marek poświecił opłatek, który w tradycji chrześcijańskiej jest symbolem pokoju i pojednania, odmówił modlitwę i życzył wszystkim Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Kierownik MOPS-u także złożył w imieniu swoim i pracowników życzenia świąteczne oraz  noworoczne Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem tej uroczystości było wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Dla każdego uczestnika był to moment zadumy i refleksji nad własnym życiem. W czasie spotkania opłatkowego, uczestnicy pięknie odśpiewali kolędy, częstując się przy tym tradycyjnymi świątecznymi wypiekami.

Projekt  pn. „Nie bądź samotny”  skierowany jest do mieszkańców Chełmży, którzy ze  względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.  Ośrodek zatrudnił  3 opiekunki dla 12 osób niesamodzielnych, wymagających pomocy. Zgodnie z regulaminem konkursu, w pierwszej kolejności beneficjentami projektu są osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Całkowita wartość projektu wynosi 130 535,91 zł, w tym wkład finansowygminy miasta Chełmży wynosi 13.053,60 zł.

Fot. wykonała Paulina Szreiber