Zapytanie ofertowe

    Chełmża, dnia 17.11.2017 r.

 

 Zapytanie ofertowe

 

Dotyczy usługi szkoleniowej dla 7 opiekunów faktycznych zajmującymi się osobami niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Nie bądź samotny”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

ul. gen. J.  Hallera 19, 87-140 Chełmża

NIP: 8792117809

       Tel: (56) 675 30 18

       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

       www.mops.chelmza.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu 3 szkoleń podnoszących umiejętności 7 opiekunów faktycznych w zakresie opieki na osobami niesamodzielnymi, w ramach projektu „Nie bądź samotny”.

                 Program ma obejmować:

      1) Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej ( 6 – godzinne)

      2) Szkolenia w zakresie zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych oraz czynności

          opiekuńczych ( dwa 8 – godzinne)

      3) Szkolenie w zakresie zasad zdrowego żywienia oraz dietetyki (6 – godzinne)

 

III. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

                 od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

 

IV. MIEJSCE I  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

            1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie  ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej dla 7 opiekunów faktycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży”

  1. osobiście w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19 - pokój nr 1,
  2. przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. J.  Hallera 19, 87-140 Chełmża w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 0900

           Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

2. Kompletna oferta składa się z:

a)  formularza oferty, (Załącznik Nr 4)

b) oświadczenia Oferenta, iż dysponuje odpowiednimi  zasobami rzeczowymi i kadrowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia,

3. Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i  złożonej oferty.

4. Zamawiający nie będzie składał wyjaśnień co do wyboru oferenta.

5. Rozpatrzenie ofert rozeznania cenowego nastąpi dnia 30.11.2017 r. do godz.1400 w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży.

6. O   wyborze   najkorzystniejszej  oferty   Zamawiający  zawiadomi  oferentów za  pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mops.chelmza.pl

7. Kontakt Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentem ze strony Zamawiającego jest: p. Zuzanna Mrówczyńska - Piotrkowska –  tel. 56 675 30 18 lub 530 309 568

 V. ZAŁĄCZNIKI

             

1. Załącznik nr 4 (formularz ofertowy)