MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Chełmży

w siedzibie MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Hallera 19

87-140 Chełmża

Kontakt: od poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

wtorek od 8.00 do 16.00

Tel: 56 675-24-69

 

ZARZĄDZENIE NR 9/SOR/19

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz z 2019 r. poz. 2500), art.6 ust.2 pkt 4 i art.9a ust. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz uchwały Nr XLIII/318/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży w składzie:

1. Hanna Maciejewska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży;

2. Małgorzata Domalska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży;

3. Grażyna Indan-Pykno - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Toruniu I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i
Nieletnich;

4. Szymon Bartnik- Zastępca komendanta Komisariatu Policji w Chełmży;

5. Dorota Bazanowska - położna Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Chełmży;

6. Paulina Szreiber - pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chełmży;

7. Karolina Brodzka - pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży;

8. Beata Radtke - Zdrojewska - pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży;

9. Anna Piphanz - pedagog szkolny, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży;

10. Katarzyna Pawlikowska - pedagog szkolny, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej
Chełmży;

11. Beata Szczechowska - Szarleja – pedagog szkolny, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży;

12. Katarzyna Balcerzak - prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód w Toruniu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmży.

§ 3. Traci moc zmieniające zarządzenie Nr 120/MOPS/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży powoływane są grupy robocze, do których zadań należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

 

 

Wskazane działania wykonywane są w szczególności poprzez:

- dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 Głównym celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

 

Jeśli doznajesz takich zachowań, powiadom

- Policję,

- Prokuraturę,

- MOPS lub inne instytucje, które udzielają pomocy ofiarom przemocy.

 

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży: Paulina Szreiber, kontakt telefoniczny: 56 675-24-69

 

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.