MOPS Chełmża

jesteśmy po to aby pomagać

INFORMACJA

INFORMACJA

 

            Zapraszamy Mieszkańców Miasta Chełmża i Gminy Chełmża do skorzystania z usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku. Projekt pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Parafię pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży oraz Miasto Chełmża w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

            W ramach projektu zapewnione są usługi opiekuńcze świadczone w porze dziennej (oraz nocnej, o ile zaistnieje taka potrzeba) zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy (średnio 30 godz/miesięcznie na 1 podopiecznego). Oprócz usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie specjalistyczne ze strony pielęgniarki. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowane opiekunki i przyznawane będą w wymiarze godzinowym uzależnionym od indywidualnych potrzeb uczestnika.

            Pracownik specjalistyczny (socjalny lub medyczny) przeprowadzi wywiad środowiskowy z uczestnikiem i ustali ilość godzin i zakres usług opiekuńczych. Każdy z uczestników będzie miał ustalony indywidualny zakres usług, obejmujący np. pielęgnację, dbanie o higienę osobistą, przygotowywanie i podawanie posiłków, utrzymywanie kontaktów z lekarzem i osobami bliskimi, ośrodkami wsparcia, robienie zakupów, konfekcjonowanie leków wg zaleceń lekarskich, asystowanie uczestnikowi w urzędach i miejscach użyteczności publicznej, etc. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania uczestnika przez wykwalifikowanych specjalistów – pielęgniarkę, która będzie świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 2 godzin na uczestnika miesięcznie. Usługi pielęgniarskie przyznawane będą w wymiarze godzinowym ,uzależnionym od potrzeb uczestnika, opinii lekarskiej oraz rodzaju schorzenia.  W ramach projektu zostaną zakupione środki higieny osobistej w kwocie nieprzekraczającej 100,00 zł miesięcznie dla uczestnika. Przewidziany został również program wsparcia dla osób z otoczenia podopiecznych – odbiorców usług opiekuńczych.

 

formularz_zgloszeniowy.docx
regulamin.docx